Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları (Özet)-15 Bireysel Öğretim Teknikleri

adminEĞİTİM0 Yorum20 Mayıs 2011

Sevgili www.bidolubilgi.com ziyaretçileri bu yazımızda KPSS eğitim bilimleri sınavına hazırlanan değerli öğretmen  arkadaşlarımız için hazırladığımız Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersinin özet notlarını bulabilirsiniz. Bu yazımızın faydalı olacağını umuyor ve değerli öğretmen arkadaşlarımıza sınavda başarılar diliyoruz.

 

BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 

 

PROGRAMLI ÖĞRETİM (Skinner)

 

 

Skinner ve davranışçı kuramın geliştirdiği öğretme tekniğidir. Öğretimi bireyselleştiren bir tekniktir. Öğretilecek her davranış sırasıyla hiç atlamadan öğretilir. Öğrenci bu yöntemde özel hazırlanmış bir materyalle (bilgisayar yazılımı, kitaplar vb.) etkileşime girerek kendi kendine öğrenir. Öğrenci materyaldeki bilgi birikimini okur, anlar, sorulara cevap verir ve geribildirimlere göre devam eder.

 

Programlı öğrenme, konuların ünitelere ayrılmasını ve önkoşul öğrenmeler dikkate alınarak belli bir sıra içinde işlenmesini (küçük adımlar), pekiştireç verilmesini (başarı sonrasında), öğretimin bireyselleştirilmesini (bireysel hız), hatanın en aza indirilmesini (anında düzeltme), ve öğrencinin sürece dahil edilmesi gerektiğini (etkin katılım) savunur.

 

1 Küçük adımlar, —–K

2 etkin katılım——-, E

3 başarı,—————B

4 anında düzeltme, -A

5 kademeli ilerleme, K

6 bireysel hız ilkeleri uygulanır. B şeklinde formüle edilebilir.

 

SORU : Davranışçı eğitime sahip öğretmenlerin daha çok tercih ettiği ve pekiştirme ilkelerini temel alan, bilgi parçacıklarını adım adım düzenleyerek öğrenciyi ilerlemeye yönelten öğretme-öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Programlı öğretim (2006 KPSS)

B) Buluş yoluyla öğrenme

C) Tam öğrenme

D) Anlamlı Öğrenme

E) Sunuş yoluyla öğrenme

 

Programlı öğretim yazılımları doğrusal programlama (öğrenci belirli bir düzenlemede ilerler. Önkoşul bilgileri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmaz ) ve Dallara ayrılan programlama (Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile ön koşul bilgileri dikkate alınır) olmak üzere iki tür hazırlanır.

Öğretimin bireylerin hızına göre düzenlenmesi esasına dayanır.

 

SORU : Programlı öğretimde, içeriğin basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru bir sıra izleyecek biçimde düzenlenmesi beklenir.

Böyle bir düzenleme, programlı öğretimin dayandığı temel dayanaklardan hangisinin uygulanmasını sağlamak içindir?

A) Etkin katılım

B) Küçük adımlar (2003 KPSS)

C) Doğru cevaplar

D) Bireysel hıza göre ilerleme

E) Geribildirim sağlama

 

Programlı Öğretimin Özellikleri

 

• Öğretimi bireyselleştirir,

• Her öğrenci kendi öğrenme hızına göre hareket eder,

• Kademeli yaklaştırma yoluyla öğrenmeyi sağlar. Öğrenmede en etkili yaklaşımın pekiştireç olduğunu varsayar,

• Bilgisayar yazılımları, internet ve özel hazırlanmış kitapçıklar ile verilir. Materyalin hazırlanması profesyonellik gerektirir ve zaman alır,

• Okulda ve okul dışında uygulanabilir,

• Sınıfta bireysel etkileşimi (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci) sınırlar,

• Bilgi ve kavrama düzeyi hedef alanlarını kazandırmada kullanılır, daha üst düzey hedef alanlarını kazandırmaz.

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM (Keller Planı)

 

Farklı kişisel yapı, ilgi, yetenek ve gereksinim içindeki bireyleri üst düzeyde yetiştirip topluma kazandırmayı amaçlar. Keller planında, bireyler sahip oldukları özelliklere göre gruplara ayrılabilir ve homojen (benzer özelliklere sahip öğrencilerden oluşan) sınıflar oluşturabilirler ( seviye grupları). Bireylerin farklılıkları temel alınır. ( Keller Planı: Keller bir tarafa, körler bir tarafa anlayışıyla bireysel farklılıklara göre öğretimi savunur ).

 

– Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıkların giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması tekniğidir, Her öğrenci kendisine özgü düzeyde öğrenir,

– Öğretmen sınıfın tümünü değil, 3-4 öğrenciden oluşan küçük gruplara (homojen gruplara) açıklama yapar, Öğrenme stili, tarzı önemlidir.

– Bireysel ödev ve çalışmalar yapar,

– Dönüşümlü günlük çalışmalar, tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme, beceri geliştirme çalışmaları, planlı grup- farklı sınıflar (seviye grupları) çalışmaları, düzey geliştirme çalışmaları yapılır.

SORU : Okuma güçlüğü olan öğrencisiyle sınıf içinde özel olarak ilgilendiğinde, işlemesi gereken konuları zamanında bitiremeyeceğini düşünen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Oyun

B) Bireyselleştirilmiş öğretim (2006 KPSS)

C) Soru – cevap

D) Darama

E) Mikro öğretim

 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

 

 

Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar bir öğretici, bir araştırma yaptırıcı, bir uygulatıcı veya bir olayın benzerini canlandırıcı olarak kullanılır. Öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendirir. Kendi kendine öğrenme ilkelerinin, teknoloji özellikle bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yoludur.

 

 

SORU : Teknolojik olanaklar açısından zengin bir okulda, farklı özelliklere ve öğrenme hızına sahip öğrencileri bulunan bir öğretmen, petrolün damıtılması konusunu işleyecektir.

Bu öğretmene aşağıdaki yaklaşımlardan öncelikle hangisine göre öğretim yapması önerilebilir?

A) Yapılandırmacılık kuramına dayalı öğretim

B) Probleme Dayalı öğretim

C) Proje tabanlı öğretim

D) Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim

E) Bilgisayar destekli öğretim (2005 KPSS)

 

– Bilgisayar öğretiminde öğretmene yardımcı olan bir öğretim aracı olarak kullanılır,

– Öğrenciler için, renkli, hareketli, animasyonlu olarak hazırlanan eğitim CD’leri aracılığı ile öğrenme zevkli ve ilgi çekici hale gelir,

– Bilgisayar destekli öğrenmede kullanılacak yazılımlar, öğrencilerin yaşına ve gelişim düzeylerine uygun olmalı, renkli, hareketli ve sesli kullanımlarla desteklenmeli, konuları açık, net ve anlaşılır biçimde sunmalı, öğretimin hedeflerine uygun olmalı ve dönüt-düzeltmeler kullanılarak öğrenmeyi kontrol etmelidir,

– Bilgisayar öğretmenin yerine geçen bir araç değil, öğretmene yardımcı olan, öğretimi tamamlayıcı bir destek aracıdır.

 

Bilgisayar Destekli Öğretimin Avantajları

• Çeşitli zihinsel becerileri geliştirmesi,

• İlgi ve dikkati çekmesi, merak uyandırması,

• Öğrenme sürecinin devamlılığını sağlaması,

• Eksik öğrenmeleri belirlemesi ve gidermesi,

• Sık tekrar etme olanağını vermesi,

• Bilgi ve kavrama düzeyindeki hedef alanlarını kazandırması.

Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları :

 

Öğrenme hızı; Öğrenci kendi öğrenme hızına uygun olarak konuyu öğrenme, ihtiyaç duyduğunda tekrar etme şansına sahiptir,

 

Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım); Belirli aralıklarla öğrencilere verilen geri bildirimler ile öğrencinin sürekli aktif olması ve derse katılması sağlanır,

 

Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği ; Görsel ve işitsel öğelerin etkin olarak kullanıldığı alan Bilgisayar Destekli Öğretimdir.

 

Öğrenci Performansının İzlenebilmesi; Öğrencinin konu üzerinde harcadığı zaman ve gösterdiği performans kayıt edilir ve istenildiğinde öğrenciye sunulur,

 

Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık ; Bilgisayar destekli öğretim ortamında öğrenci istediği konuyu istediği zamanda öğrenebilir, tekrar edebilir.

Skinner’in Programlı Öğretim Modeline uygun olarak kullanılabilecek olan bilgisayar destekli öğretim, programlı öğrenmede dile getirilen bireysel farklılıkların dikkate alınmasını, çeşitli zihinsel becerilerin geliştirilmesini, sınırsız tekrar olanağı sağlanarak kalıcılığın arttırılmasını, görsel işitsel uyarıcılar açısından zengin yaşantılar sağlamasını, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesini ve giderilmesini sağlaması önemli yararları arasında sayılabilir.

 

SORU : Bilgisayar destekli öğretim, aşağıdaki amaçların hangisini gerçekleştirmede yetersizdir?

 

F) Öğrencilerin tüm öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması (2005 KPSS)

G) Çeşitli zihinsel becerilerin geliştirilmesi

H) Sınırsız tekrar olanağı sağlanarak kalıcılığın arttırılması

İ) Görsel işitsel uyarıcılar açısından zengin yaşantılar sağlaması

J) Öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi

 

Bilgisayar Destekli Öğretim Programlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

 

 Öğretimin amacına uygun olma,

 Program içeriğinin hedeflerine uygun olması,

 Öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun olması,

 Uygun ipucu, öğrenci katılımı, pekiştireç, uygulamalarına sahip olması,

 Programın açık, net ve anlaşılır bir dille yazılması,

 Dönüt düzeltme etkinliklerine sahip olma,

 Uygun beceri ve davranışları kapsama,

 Öğretmene yardımcı olma,

 Görsel ve işitsel uyarıcı zenginliklerine sahip olma,

 

SORU : Artık öğretim sürecinde teknolojik olanaklardan daha etkin bir biçimde yararlanılmaktadır.

 

Hızla gelişen bu teknolojik olanaklar, öğretmenin rolünde nasıl bir değişime neden olmaktadır?

 

A) Süreç içinde rolü ve önemi azalmaktadır

B) Sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır

C) Öğrencilerle sınıf içerisindeki etkileşimi artmaktadır

D) Sahip olması gereken bilgi ve beceri düzeyi artmaktadır (2005 KPSS)

E) Öğrencilerine ayırdığı zaman azalmaktadır

 

 

TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM

 

 

SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 

GEZİ

 

Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak, ünitede geçen konuları doğal ortamında görmek ve okul-yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaret tekniğidir. En önemli faydası İLK eleden ÖĞRENME Yaşantıları SAĞLAMASIDIR. Hedeflere ulaşmak için sınıftaki konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyaretlerdir.

 

Gezi Tekniğinin Özellikleri :

 

• Olaylar gerçek ortamda görülür ve ilk kaynaktan bilgi alınır,

• Öğrenme konusunun oluşumu ve koşulları ile nesne ve materyal doğal ortamında incelendiği için etkili bir tekniktir. Katılan tüm öğrencilerin gözlem yapmasına olanak sağlamalıdır,

• Gezi iyi planlanmalıdır. Gezi yapılacak kurumdan ve okul müdürlüğünden izin alınarak gezi programının bütün boyutları öğrencilerle birlikte planlanmalı ve yürütülmelidir,

• Gezi sonuçları sınıfta tartışılmalı ve raporlaştırılmalıdır.

 

Gezide Dikkat Edilecek Noktalar :

 

1- Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir,

2- Gezi yapılacak yer bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir,

3- İzinler alınmalı, gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir,

4- Öğrencilerle birlikte (hedefe ve belirlenen yere göre ) gezi planı hazırlanmalıdır,

5- Gezi, palana göre yapılmalıdır,

6- Geziden sonra, yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır

 

 

GÖZLEM

 

Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir. Gözlem tekniği öğrencilere inceleme olanağı tanımasının yanı sıra gözlem yapılan konun kavranmasını sağlar.

 

Öğrencilerin gerçek hayat içinde ya da yapay ortamlarda (laboratuar,sınıf) olayları, nesneleri, insanları bir plan dahilinde izlemeye dayalı bir tekniktir. Belirli bir nesne, olay ya da durumla ilgili bilgi toplama ve inceleme yapma amacıyla yapılır.

 

Gözlemde Dikkat Edilecek Noktalar :

 

1-Sistematik olmalı ve bir formatı (gözlem formu veya fişi) olmalıdır. Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilmelidir,

2-Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli ve sonuçları karşılaştırılmalıdır,

3-Gözlemci gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, böyle bir durum söz konusu olursa gözlem gizli gerçekleştirilmelidir,

4-Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir.

 

SORU : Öğrencilerin bireysel farklılıklarının belirlenmesinde öğretmenlerin izleyebileceği en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gözlem yapmak (2006 KPSS)

B) Anket uygulamak

C) Velilerle görüşmek

D) Okul yönetimine sormak

E) Akran değerlendirmesi yapmak

 

 

GÖRÜŞME

 

Sınıfta işlenen konularla ilgili bilgileri kişilerden genellikle uzmanlardan elde ederek öğrenmeyi sağlar. Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşebileceği gibi sınıfa uzman getirerek de gerçekleşebilir. Görüşme tekniğinde amaçlar doğrultusunda sorulacak sorular önceden belirlenir ve bir zaman sınırı belirlenmelidir.

 

Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktarmaya dayalı bir tekniktir. Uzman kişi sınıf ortamına getirilebilir veya görüşme ziyaret etme şeklinde gerçekleşebilir. Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir.

 

 

 

 

 

SERGİ

 

Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin uygun şekilde yerleştirilerek gözler önüne konulması, incelemeye sunulmasıdır. Sergiler grup bilinci ve grupla çalışma alışkanlığını geliştirir. Motivasyonu arttırır. Ürün ve süreç değerlendirmeye olanak tanır.

 

Öğrencilerin, öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin (resim, şiir, kompozisyon, heykel vb.) değerlendirildiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. Hazırlanan ürünler; sınıf sergileri, fuarlar, şiir, kitap, resim, heykel sergileri gibi etkinliklerle ortaya konulur ve incelemeye sunulur. Bu teknikte öğrencilerin yaratıcılığı, üretkenlikleri, becerileri geliştirilir ve öğrenme süreci ile ilgi çekici, doyum sağlayıcı bir anlama kavuşur. Öğrenci aynı zamanda yaparak-yaşayarak ve planlı iş yapma alışkanlığı kazanır.

 

ÖDEV

 

Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite veya konuya hazırlamak, konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, sınıfta işlenen ve konuların tekrarını (pekiştirilmesini) sağlamak için yaptırılan çalışmalara ödev denir.

Ödev, öğretmen tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilir; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, tekrar, genişletme ve tamamlamayı yanı sıra yerine göre değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalardır. Ödevler kullanımına göre bağımsız ve grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak için kullanılabilir.

 

Ödev, öğrencilerin sınıf dışında yaptığı ek öğrenme etkinliği olarak gerçekleştirilir. Ödevin en önemli amacı sınıfta anlatılan ve kavratılan konuları tekrar etme, pekiştirme ve alıştırma olanağı sağlamasıdır.

 

Ödev Tekniğinin Özellikleri :

 Ödev, öğrencinin bireysel olarak yapabileceği içerikte verilmelidir. ( Ödev vermede dikkat edilecek en önemli özellik bireysel olarak planlanması, yapılabilmesi ve sonuç alınabilmesidir). Zor ve karmaşık ödevleri yapamayan öğrenciler başkalından yardım istemekte ve bu sürede olumsuz psikolojik durumlar yaşanmaktadır,

 Ödev eğitsel değer taşımalıdır,

 Ödev açık, net ve anlaşılır olmalıdır,

 Öğrenciye öncelikle sınıfta anladıkları ve öğrendikleri konuların tekrarını ve alıştırmasını yapmaya dönük ödev verilmelidir,

 Ödevlerle ilgili öğrencilere anında dönüt verilmelidir,

 Ödev, öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve normal süre için verilmelidir,

 Derse hazırbulunuşluğu sağlama ve öğrenmeye güdülemeyi sağlamada kullanılmamalıdır,

 Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye ceza vermemeli, yapabileceği türden yeni bir ödev vermelidir.

 

Ödev Tekniğinin Faydaları :

2- Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme, kalıcı olmasını sağlama ve çeşitli durumlara uygulama olanağı sağlar. İşlenen konuları sağlamlaştırır ve genişletir,

3- Öğrencilerin yaratıcılıkları gelişir ve görev yapma bilincini, kendi kendini kontrol duygusunu sorumluluk duygusunu kazanır,

4- Bireysel farkları ve hızı dikkate almayı sağlar ( öğretimi ve öğrenme hızını bireyselleştirir),

5- Öğrencilerin boş zamanlarını eğitsel ve yararlı çalışmalarla geçirmelerini sağlar (boş zamanların değerlendirilmesi için ödev verilmez. Eğitsel amaçlarla verilir)

6- Öğrenciye bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırır,

7- Öğretmen açısından derse iyi bir öğrenci hazırlığı sağladığı gibi, aynı zamanda iyi bir öğrenme kontrol aracı olur ( ödev yoluyla değerlendirme de yapılabilir).

 

SORU : Örencilere verilen proje ve ev ödevlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını yükseltmek

B) Konuların tekrarını sağlamak

C) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırımak

D)Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak (2002 KPSS)

E)Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlamak

 

OYUN

 

Oyunun çocuğun gelişimine en önemli katkısı, çocuğun toplumsallaştırılmasına yardımcı olmasıdır. Çocuklara uygun ortamlar ve etkileşim biçimleri sağladığı için ve çocuğun hareketlilik ihtiyacının karşıladığı için önemli bir öğrenme aktivitesidir.

 

Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri

• Sosyalleşmeyi sağlar,

• İşbirliği, dayanışma, paylaşma durumlarını geliştirir,

• Çocuğun zihinsel gelişimini (özellikle problem çözme yeteneğini ), dil gelişimini ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir,

• Çocukların esnek ve anlayışlı olmalarını sağlar,

• Çocuğu ileriki hayatına hazırlar,

• Mizah duygularını geliştirir.

 

 

 

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE YÖNELİMLER

 

EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR

 

Dünyadaki gelişmeler ve değişmeler eğitimde yeni yaklaşımları ve anlayışları beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşımlar eğitim programlarını etkilemektedir. Eğitim sistemindeki yaklaşımlara bakıldığında temelde küreselleşen dünya ve gelişmiş iletişimin kültürler arasında hızlanmış olmasının etkisi görülmektedir. Çağdaş ülkeler yaşam boyu eğitim kavramı yerine yaşam boyu öğrenme kavramını kullanmakta ve öğrenmedeki nihai amacın, bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için yeteneklerin en üst seviyede geliştirmesi, olduğu ve öğrenmenin kişiselliğine dair ‘öğrenme bireyin parmak izi kadar kendine özgüdür” görüşü hakimdir. Bilgi ve iletişim teknolojisi gelişmiş eğitim sistemlerinde daha çok kullanılmakta. Bu da yeni yaklaşımları doğurmakta; dolayısıyla okulun ve öğretmenin görev ve sorumluluklarında, bilginin kullanılmasında ve aktarılmasında değişikliği zorunlu kılmaktadır. Çağdaş insan öğrenmeyi öğrenen insandır ve öğretmene rehberliği konusunda daha çok ihtiyaç duymaktadır.

 

ELEKTRONİK ÖĞRENME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

 

Bilgi ve iletişim teknolojisi ile e-öğrenme’nin etkili bir yol olduğu vurgulanmaktadır. Öğrenci eğitim ortamına gitmeyip, öğrenme öğrencinin masasına gemlete; dolayısıyla diğer öğrenmelerin hantal, pahalı, eski yöntemler olarak görülmesine neden olmakta.

 

Elektronik öğrenme, webde dolaşarak, belli bir konu başlığına odaklanmış, bir arama yaparak e-posta mesajları görderme, alma, bir on-line kursa katılma, on-line tartışma ortamına gireme gibi etkinlikleri kapsar.

Bilgi teknolojisi iş hayatında aranan insan profilini yeni baştan yaratmaktadır. Günümüz insanı bilgiyi tek bir kaynaktan alıp ezberleme yerine, değişik yerdeki bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları kullanabilen ve sorunlarını bu bilgilerle çözme yollarını bulan birey olması amaçlanmaktadır. Öğrenme açısından öğretim teknolojilerinin ve öğretim materyallerinin önemi artmaktadır. İlerlemeci eğitimci John DEWEY’in dediği gibi, eğitim yaşamın ta kendisidir. Öğretmen bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok, öğrenciyi bilgiye yönlendiren olmuştur. Bilgisayarın hayatımıza girmesi ile Bilgisayar Destekli Öğretim kavramı ve bunun internet üzerinden öğrenme gibi kavramlar oluşmuştur.

 

B-BEYNE DAYALI ÖĞRENME (nörofizyolojik öğrenme)

 

Hebb’e göre çocuk, seçkisiz bir şekilde birbiriyle ilişkilenmiş bir sinir ağıyla doğar. Bu sinirsel ağ, duyuşsal yaşantılar yoluyla organize olur ve böylece insanın çevresiyle etkili iletişim kurmasını sağlar. Hebb, her çevresel objenin, karmaşık bir beyin hücresi grubunu uyardığı belirtmektedir. Çevreden gelen uyarıcılar nöronları harekete geçirir, yeni öğrenmeler yeni nöron gruplarının oluşmasıyla meydana gelir. Farklı öğrenmeler arasında bağ kurmak ise farklı hücre grupları arasında kurulan ilişkiye dayanır.

 

 

Beyne Dayalı Öğrenme:

Beyne dayalı öğrenmede eğitimciler Öğrencilerin takım içinde çalışarak öğrenmelerine izin vermelidir. Onları okul ortamının dışına çıkarıp, problemleri yaşayarak öğrenmelerini sağlamalıdır. Öğrencilerin kendi öğrenme stillerini yaratacağı ortamları oluşturmalıdırlar.

 

Bu kuramın uygulanabilmesi için;

 

1- Öğretmenler interaktif karmaşık deneyimler içinde öğrenenlere atılım yapmalılar.

2- Öğrencilerin kişisel anlayış müdahalesine sahip olmaları gereklidir. Tetikleme halini istemesi için öğrenci önce aklını mücadeleye teşvik etmelidir.

3- Bir problem hakkında bir öğrencinin öğrenme kazanması istendiğinde, ona yakınlaşması ve genel içinde öğrenmesi için farklı yönlerde, yoğun analizler yapması gerekir.

 

A- QUANTUM ÖĞRENME

 

Öğrencilere öğrenmeyi öğretme stratejisinden oluşmaktadır.

Stratejinin bir kısmı şöyledir:

1- Öğrenmeyi tekrar etme, 2- Aktif Öğrenme,

3- Not Alma Teknikleri, 4- Uygun Yazma Teknikleri,

5- Hafıza Geliştirme Stratejileri, 6- Mantıklı / Yaratıcı düşünme

 

E- YAŞAM BOYU ÖĞRENME

 

Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olması kabul görmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin üç özelliği; süreklilik, yaratıcılık, öğrenmedir. Yaşam boyu öğrenmeye göre program geliştirme çalışmaları “yeterliliğe dayalı” dır.

 

H- YANSITICI DÜŞÜNCE

 

Gelecekte daha iyi kararlar vermeye çalışırken geçmişteki kararların başarılarını değerlendirmelidir. John Dewey’in “Toplumun en önemli gereksinimi, öğrencilerin okulda öğrendiklerini yaşama yansıtmayı öğrenmeleridir” görüşü yansıtmacı düşünceyi açıklar.

 

İ-KURAMCILIK-BİLGİYİ YAPILANDIRMA (yapılandırmacılık)

 

Öğretimden çok öğrenme ve bilgiyle ilgili bir kuramdır. Bilginin transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur.

Temel Özellikleri : -İlgi uyandıran sorunlar, – Temel kavramlar etrafında öğrenme, – Öğrencilerin görüş açıları ve öngörülerine göre öğretim programı, – öğrenme süreci bağlamında öğrenmeleri değerlendirme.

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları (Özet)-15 Bireysel Öğretim Teknikleri Hakkında Yorum Yaz

Kategoriler

Hürriyet Bumerang

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar web analytics