Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notu (Özet)-4 İşbirlikçi Kubaşık Öğrenme(Dewey, Vgotsky, Slavin, Piaget, Bandura ve Kagan)

Sevgili www.bidolubilgi.com ziyaretçileri bu yazımızda KPSS eğitim bilimleri sınavına hazırlanan değerli öğretmen  arkadaşlarımız için hazırladığımız Gelişim Psikolojisi dersinin özet notlarını bulabilirsiniz. Bu yazımızın faydalı olacağını umuyor ve değerli öğretmen arkadaşlarımıza sınavda başarılar diliyoruz.

 

 

 

 

İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK) ÖĞRENME

Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, bir görevi yerine getirmek bir konuyu öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek ya da problemi çözmek içir ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen bir öğrenme yaklaşımıdır.  Grup üyeleri arasındaki etkileşim önemlidir. En önemli faydası öğrenciler arasında işbirliği,  görev paylaşımı, uzlaşma, sorumluluk alma ve arkadaşlık bağlarını geliştirmesidir. Rekabete son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Kurucuları J. Dewey, Vgotsky, Slavin, Piaget, Bandura ve Kagan’dır.

 

 

Öğrenme Ortamında Kullanılan Üç Farklı Yapılanma
1. Yarışmacı Öğrenme Ortamı 2. Bireysel Öğrenme Ortamı 3. İşbirlikçi Öğrenme Ortamı
 

-Öğrenciler arasında rekabet ve en iyi yapma ön plandadır. Öğrenciler birbiriyle yarışır.

– Öğrenciler arasında olumsuz bir iletişim vardır.

 

 

-Öğrencinin tek başına çalışması söz konusudur.

 

– Öğrencinin başarılı olup olmaması diğer öğrencileri etkilemez.

 

-Öğrenciler ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışırlar.

-Öğrenciler arasında işbirliği, görev paylaşımı, sorumluluk, olumlu bağlılık gelişir.

– Grubun başarısı bireysel başarıyı geliştirir.

 

 

İşbirlikçi Öğretimin Özellikleri :

 

 • Öğrencinin öğrenmeye güdülenmesini ve dikkatini sürdürmesini sağlar,
 • Sınıfta, yarışmayı ortadan kaldırdığı için başarı ve başarısızlık tüm grup üyelerince paylaşılır,
 • Öğrencilere etkili iletişim becerisi, başkalarının düşüncelerine saygı duyma, çok yönlü düşünme ve işbirliğine dönük bağlılık özellikleri kazandırır,
 • Öğrencilerin spiko-sosyal ve duyuşsal gelişimlerine katkıda bulunur,
 • Öğrencilere başkalarının bakış açılarına hoşgörülü olma (empati), fikirlere saygılı olmayı öğretir,
 • Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri geliştirir,
 • Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar ve daha üst düzey öğrenme becerileri kazandırır,
 • Kubaşık öğrenme grupları oluşturulurken öğrenciler arasında farklı yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikler bakımından heterojen  gruplar belirlenmelidir,
 • Sınıfın oturma düzeni öğrenciler arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla küme çalışması oturma düzenine dönüştürülmeli,
 • İşbirlikçi öğretimde öğretmenin görevi, heterojen grupların oluşması,   gruplarda işbirliği, verimin arttırılması ve ürünün değerlendirilmesindeki tüm aşamaları planlamaktır,
 • Özsaygı ve özyeterlilik duygularını geliştirir,
 • Daha çok düşük ve orta düzey yeteneğe sahip öğrenciler ile ileri düzeyde öğrencileri kaynaştırır,
 • Öğrenme sürecinde rekabeti kaldırır,
 • Problem çözme ve üst düzey düşünme yeteneklerini geliştirir,
 • Grup amaçları doğrultusunda, grubun başarısı her üyenin çabasına ve sorumluluğuna bağlıdır,

Kubaşık öğrenmede değerlendirme;  grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi ve bireysel değerlendirmedir.

 

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANILMA NEDENLERİ

 • Öğrencilerin birbirinden öğrenmesini sağlama,
 • İşbirliği, görev paylaşımı, uzlaşma, sorumluluk alma, arkadaşlık bağları, olumlu bağlılık vb. özellikleri geliştirme.
 • Üst düzey zihinsel becerileri geliştirme.
 • Benlik kavramını ve özsaygıyı geliştirme.
 • Okula ve derse karşı olumlu tutum kazandırma.

Sosyal becerileri geliştirme.

SORU : Aşağıdakilerden hangisi iş birlikli öğrenme sürecinde kazandırılmak istenen özelliklerden biri  değildir?

 

A)Etkili iletişim becerisi

B)Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme,

C) Çok yönlü düşünme

D)Benmerkezci düşünme    (2006 KPSS)

E)Olumlu bağımlılık

 

Kubaşık Öğrenmenin Uygulama Aşamaları

 

 1. Takımların oluşturulması,
 2. Isınma etkinlikleri,
 3. Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması,
 4. Diğer gruplarla etkileşim,
 5. Takım içi etkileşimler,
 6. Değerlendirme.

 

 

SORU : Öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde, öğrenci merkezli yaklaşımları tercih etmeleri aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarır?

 

A)      İşbirliğine dayalı ve grupla çalışmayı  (2003 KPSS)

B)      Sunuş yoluyla öğrenmeyi

C)      Ezbere dayalı öğrenmeyi

D)      Yazılı kaynaklardan yararlanmayı

E)      Konuların üzerinde yoğunlaşmayı

 

SORU : Birlikte öğrenme, farklı yeteneklerdeki  öğrencilerin bir araya getirildiği grupların oluşturulmasını kapsayan bir işbirlikli öğrenme yaklaşımıdır.

 

Bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Grup üyeleri arasında yarışmayı özendirme

B)Öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak geliştirme  (2003 KPSS)

C)Öğrencilerin birbirlerini kontrol etmelerini sağlama

D)Öğrencilerin ilgi görmelerine olanak sağlama

E)Öğrenciler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme

 

SORU : Aşağıdaki sınıf düzenlerinin hangisinde, öğrenciler arasında işbirliğinin daha fazla olması beklenir?

A)      Yarım daire düzeni

B)      Küme düzeni   (2005 KPSS)

C)      Tam daire düzeni

D)      Sıralı düzen

E)      Karma düzen

İşbirliğine dayalı öğretimde, takımların araştırma ve  tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplaması, bireysel olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması  ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün halinde ortaya çıkartılması söz konusudur.

 

 

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 

1. Öğrenci Timleri-Başarı Grupları Tekniği :

 

* Öğrenciler heterojen şekilde en fazla altı kişilik gruplara ayrılır,

* Öğrenme konusu gruba verilir.

* Hangi grup çalışmasının yapılacağı belirlenir,

* Grup çalışması yapılınca her öğrenciye bireysel test verilir,

* Öğrenciler aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir.

* Bireysel başarılar toplanarak grup başarısı bulunur, en başarılı gruba ödül verilir.

 

2. Tartışma Grubu Tekniği : Bu teknik altı aşamada uygulanır.

 

>  Tartışma konusu verilir ve ilgi grupları oluşturulur.

>  Öğrenme ünitesi seçilir ve ne yapılacağı planlanır,

>  Okul içi ve okul dışındaki kaynaklardan yararlanılır,

>  Sunulacak grup raporu hazırlanır,

>  Rapor sınıfa sunulur,

> Grup çalışması sınıf tartışmasına açılır ve değerlendirilir.

 

3. Ayrılıp- Birleşme Tekniği :  Öğrenciler küçük heterojen gruplara ayrılır. Öğrenilecek konular grup üyeleri kadar küçük parçalara ayrılır. Her gruptan birer üyenin katılmasıyla ile bu parçalardan birini hazırlamak üzere yeni gruplar oluşturulur. Yeni oluşturulan gruplar konunun kendilerine verilen kısmı üzerinde çalışırlar. Sonra her üye kendi grubuna dönerek hazırladıkları bilgi ve becerileri grup arkadaşlarına gösterirler. Grup üyeleri tüm konuyu öğrendikten sonra sınav yapılır ve bireysel olarak değerlendirilir.

 

4. Takım –  Oyun – Turnuva Tekniği : Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara yetenek ve cinsiyetlerine göre dengeli ve heterojen olarak ayrılır. Grubun amacı turnuvada başarılı olmaktır. Öğretmen grup üyelerine hedef konuyu sunar ve turnuvadaki durumlara uygun çalışma malzemesi verir. Öğrencilerde öğrenilecek konu ile ilgili tüm kitap ve kaynakları toplayarak bir araya getirirler. Birlikte çalışarak ve birbirlerini sınayarak turnuvaya hazırlanırlar. Haftada bir kez turnuvaya hazırlık sınavları düzenlenir ve gruplara kısa cevaplı sorular yöneltilir. Turnuvalara her grubu temsilen bir öğrenci katılır ve elde ettiği puanlar takımın puanına eklenir. En yüksek puanı alan takım turnuvanın birincisi olur.

 

 

 

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Öğrenci Timleri – Başarı Grupları Tartışma Grubu Ayrılıp Birleşme Birlikte Öğrenme Takım- Oyun –Turnuva
1-Heterojen grupların oluşturulması

2-Öğrenme ünitesinin gruba verilmesi

3-Hangi grup çalışmasının yapılacağını belirleme

4- Her öğrenciye test verilir

5-Puana göre başarı sırasına öğrenciler sıralanır

6-Bireysel başarılara göre grupların aldığı puanlar hesaplanır ve ödüllendirme

yapılır.

 

1-Heterojen grupların oluşturulması.

2-Tartışma konusunun seçilmesi.

3-Öğrenme ünitesinin incelenmesi

4- Kaynaklardan yararlanılması

5- Grup raporunun hazırlanması

6- Grup çalışmasının sınıf tartışmasına açılması ve grubun değerlendirilmesi

(en çok bu işbirlikli teknik sözel iletişimi geliştirir)

1-Heterojen grupların oluşturulması

2- Grupların içinde daha küçük gruplar oluşturulur.

3-Konular parçalanarak küçük gruplara dağıtılır.

4- Her küçük grup bir diğerine araştırdığı konuyu öğretir.

5-Sonuçlar bireysel çalışmalara göre değerlendirilir (bireysel başarı grubun başarısını etkilemektedir).

1-Heterojen grupların oluşturulması

2- Her bir grup üyesinin ilgi duyduğu konu üzerinde çalışması sağlanır. Böylece güçlü yönler üst düzeye getirilir.

3- Grup üyeleri topladıkları bilgileri ve materyalleri diğer grup üyeleri ile paylaşır. Böylelikle paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişir.

4- Grup değerlendirilir ve gruptaki her bir öğrenci aynı notu alır.

1-Heterojen grupların oluşturulması.

2-Turnuvalar yapılır.

3- Her öğrenci turnuvaya grubu temsilen katılır.

4- En çok puan alan grup turnuvayı kazanır.

 

 

 

 

Kubaşık Öğrenmenin Dayandığı Temel Varsayımlar :

1-       İşbirliğine dayalı beceriler öğrenilir

2-       Sınıfın fiziksel düzeni işbirliğine dayalı çalışmayı etkiler

3-       Grup üyelerinin birbirine katkısı ve grup dinamiği grup çalışmalarında önemlidir.

 

İşbirliğine Dayalı Öğrenmede Öğretmenin Rolü :

 • Öğretim hedeflerini belirleme
 • Gruptaki üye sayısını belirleme,
 • Öğrencileri gruplara yerleştirme,
 • Sınıfın organizasyonunun sağlama,
 • Öğretim materyallerini seçme,
 • Konu ve görev dağılımını yapma,
 • Değerlendirme ölçütlerini belirleme,
 • Grup çalışmalarının etkili olarak işlemesini sağlama.

SORU : İşbirlikli öğrenme sürecinde ve öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerden biri olamaz?

 

A) Etkili iletişim becerileri                            B) Düşüncelere hoşgörülü yaklaşma

C) Çok yönlü düşünme                                  D) Benmerkezci bakış açısı ( 2006 -2005 KPSS)

E) Olumlu bağımlılık

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir